Σκοπός

Σκοπός του Ελληνικού Συλλόγου Οργονομίας

Η "Ιστορία του Ελληνικού Συλλόγου Οργονομίας" (Ε.Σ.Ο.) και το "Καταστατικό", αποδίδουν με τον καλύτερο τρόπο τους στόχους του Ε.Σ.Ο. και τα μέσα πραγματοποίησής τους.

Στο 1ο Άρθρο σχετικά με την έδρα και την ημερομηνία ίδρυσης αναφέρονται:

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΓΟΝΟΜΙΑΣ» με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Το σωματείο έχει σφραγίδα με την επωνυμία του και το έτος ίδρυσης 1989.

Στο 2ο Άρθρο σχετικά με τους σκοπούς του Ε.Σ.Ο. δηλώνονται:

Αποκλειστικός σκοπός του σωματείου είναι η μελέτη και διάδοση του έργου και των ανακαλύψεων του εκλιπόντα ψυχιάτρου και φυσικού επιστήμονα Βίλχελμ Ράιχ, ιδρυτή της επιστήμης της Οργονομίας, μιας επιστήμης που εισάγει νέα μεθοδολογία σκέψης στην επιστημονική έρευνα για τη φύση – έμβια και άβια – και προχωρά στην κατανόηση και ερμηνεία των φυσικών λειτουργιών από τη σκοπιά λειτουργίας της οργονοενέργειας, ενώ δίνει νέες ολοκληρωμένες επιστημονικές ερμηνείες για την κοινωνική ψυχοπαθολογία, όπως και τις σωματικές και ψυχικές ασθένειες του ανθρώπου.

Η αμέσως παραπάνω πρόταση βρίσκεται σε συμφωνία με τον ορισμό του αγαθού της ψυχικής, διανοητικής και σωματικής υγείας στον άνθρωπο, όπως αυτός ορίζεται από την διακήρυξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) : "Health is a state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity", που σε απλή μετάφραση σημαίνει : «Υγεία είναι η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευρωστίας και όχι απλά η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας».

Σημειώνεται επίσης ότι οι ανωτέρω σκοποί έρχονται σε ικανοποιητική συμφωνία με τις αρχές προστασίας του Περιβάλλοντος, όπως αυτές ορίζονται διεθνώς, αλλά και από τους νόμους του ελληνικού κράτους, τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την κοινή λογική.

Στο 3ο Άρθρο σχετικά με τα μέσα για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου διευκρινίζονται τα εξής:

Μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου είναι διάφορες εκδηλώσεις : συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις και συζητήσεις, στατιστικές και επιστημονικές έρευνες, εκδόσεις εντύπων και γενικά κάθε μέσο, που τα όργανα του σωματείου θα θεωρήσουν απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των σκοπών του.

Στο 4ο άρθρο αναφορικά με τον προσδιορισμό των σχέσεων και δραστηριοτήτων με άλλους συλλόγους, οργανώσεις ή ομάδες αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

Η συμμετοχή στις δραστηριότητες οποιουδήποτε συλλόγου, οργάνωσης ή ομάδας με παραθρησκευτική, μυστικιστική, αποκρυφιστική ή παρεμφερή δραστηριότητα με διαδικασίες που μπορεί να έχουν και προσηλυτισμό ή μύηση, καθώς και οποιαδήποτε δραστηριότητα που στρέφεται κατά της υγείας, της ζωής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας δεν έχουν καμία σχέση με την επιστημονική δραστηριότητα του σωματείου.

Ακολουθούν τα τυπικά διαδικαστικά άρθρα σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο, τη Γενική Συνέλευση, τις εκλογές κ.λπ.